ISTENTISZTELET

Jézus halálán és feltámadásán alapul az az új kegyelmi szövetség, amelyet Isten a megváltottakkal köt. Ezért az Újszövetség népe számára már nem a szombat, hanem a vasárnap az Úr napja és ezzel a nyugalom napja. Ekkor, a Megváltó feltámadásának hétkezdő napján jöttek össze Isten tiszteletére a tanítványok már Jézus mennybemenetele előtt is. Szintén így tettek már az első keresztyének. A Szentírás sokat beszél az életbeli istentiszteletről, például: „Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól” (Jakab 1:27), de a templomi istentisztelet is nélkülözhetetlen hitünk karbantartásához és a misszióhoz! Hétről hétre összegyűlünk, megszentelve vasárnapunkat közösen imádjuk Istent, meghallgatjuk a szavát – igéjét – és az arról szóló igehirdetést, igemagyarázatot, közösen dicsőítő, hitvalló énekeket éneklünk és nyilvánosan imádkozunk. Havonta és ünnepeken élünk a lelkipásztor által kiszolgáltatott szentségekkel is (Úrvacsora). Jézus azt ígérte: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Máté 18:20). Tehát Ő jelen van, és ezt meg is tapasztalhatjuk az istentiszteleti órában, amely beragyoghatja egész előttünk álló hetünket, hiszen Hozzá mehettünk bocsánatért, Hozzá emeltük szívünket és az Ő gondolatait engedhettük szellemünkbe, felbuzdulhattunk akaratának követésére. Ehhez persze a mi jelenlétünk is kell… De kell a hitre jutott egyháztagok jelenléte ahhoz is, hogy szeretettel és érdeklődéssel, ha kell bizonyságtevően forduljunk egymás felé az istentiszteletet követő beszélgetési alkalmakban. Ez mindannyiunknak fontos, beleértve a hitre még nem jutott, de hitre szomjas érdeklődőket. Hiszen az utóbbiakat mindig megtaláljuk közöttünk vasárnaponként, ami nagy lehetőség és felelősség a misszió szempontjából. A biai reformátusok vasárnapi istentiszteletei rendszerint délelőtt tíz órakor kezdődnek, de aki akar, az istentiszteletet megelőző percekben a kisebbik gyülekezeti teremben imádkozhat más testvérekkel az evangélium, az igehirdetés aznapi célba éréséért.