Szolgálatunk alapja Jézus Krisztus missziói parancsa képezi: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek leszek a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20.)

E parancsnak engedve kívánunk Isten dicsőségére, országának építésére, és az emberek üdvösségére munkálkodni. Feladatunknak tekintjük, hogy a megváltás örömüzenetét minden embernek hirdessük. Embereket igyekszünk hitre vezetni, és a megtérteket hitük növekedésében segíteni, hogy Istennek tetsző, gyümölcstermő életet éljenek. Célunk a hívők szolgálatra nevelése és felkészítése. Szívügyünknek tekintjük a gyülekezet lelki templomának építését, hogy abban minden ékes és szép rendben történjen, és így sóként és világosságként betöltse rendeltetését a világban.

A fenti célok elérését számos igei és közösségi alkalom, illetve sokféle program hivatott szolgálni. Más keresztyén felekezetekhez és közösségekhez hasonlóan a mi gyülekezetünk életének központi eseményét is a vasárnap délelőtti istentisztelet jelenti. Vasárnap délelőttönként a gyülekezet tagjai istentiszteletre gyűlnek össze a templomba, hogy Istent énekkel magasztalják, igéjét hallgassák és imádságban segítségét és áldását kérjék életükre.

Minden hónap harmadik vasárnapján úrvacsorás istentiszteletekre kerül sor, a negyedik vasárnapi istentiszteletet követően pedig a „kávézó-teázó” keretében találkozhatnak kötetlen formában egymással a gyülekezet tagjai. Évente négy alkalommal közös ebéden vehetnek részt az erre vágyók.

A felnőttek istentiszteletével párhuzamosan a gyermekek az udvar belső részében lévő gyülekezeti ház termeiben gyermek-istentiszteleteken hallgathatják Isten igéjét. A gyermekekkel való foglalkozás három korcsoportban folyik. Az egészen kis gyermekek számára gyermekfelügyeletet biztosítunk, illetve a babás kismamák gyermekeikkel együtt kihangosítva is hallgathatják az igehirdetéseket.

A gyülekezeti ház hétköznapokon sem üres. Kedden este imaóra, csütörtökön este pedig bibliaóra várja a lelkiekben elmélyülni vágyókat. A nők és férfiak, fiatalok és idősek, gyermekes anyukák és házaspárok számára külön rétegalkalmak biztosítanak jó lehetőséget Isten igéjének tanulmányozására és a közösség megélésére. A fiatalok ifjúsági bibliaórákon vehetnek részt, illetve konfirmációi előkészítőkön készülhetnek a felnőtt egyháztagságra. Gyülekezetünkben évtizedek óta működik kórus, melynek szolgálata változatosabbá és lelkileg emelkedettebbekké teszi gyülekezeti alkalmainkat. Nyaranta sok éve megrendezésre kerül a bejárós gyermektábor, de az ifjúság és az egész gyülekezet számár is minden évben van lehetőség a közös táborozásra. A gyülekezet lelkipásztorai a hivatalos fogadóórákon kívül főként a család- és beteglátogatások, jegyesoktatások és a keresztelői előkészítő beszélgetések keretében végzik lelkigondozói szolgálatukat.

A gyülekezeti alkalmak természetesen minden érdeklődő előtt nyitottak. Látogatásuknak semmilyen előfeltétele nincs, hiszen szolgálatunk célja éppen az, hogy minél többeknek segítségére lehessünk Jézus Krisztus megismerésében.